Bericht in verband met Coronavirus [update 23 april]

De Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden (GON) en de obediënties die samenwerken in het SON-overleg (Samenwerkende Obediënties Nederland) hebben gezamenlijk besloten om met onmiddellijke ingang tot het einde van het werkjaar (juni 2020) alle maçonnieke bijeenkomsten af te gelasten.

Deze maatregel betekent dat algemene ledenvergaderingen, jaarbijeenkomsten, toerustingsdagen, inwijdingen, bijeenkomsten van loges, consistories, kapittels, bouwhutten en preceptorijen worden opgeschort. Ook open avonden voor geïnteresseerden worden niet meer georganiseerd.

De Nederlandse regering neemt stringente maatregelen om een ongebreidelde en ongecontroleerde verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Vanuit onze verantwoordelijkheid hebben wij de plicht om de richtlijnen van de overheid zoveel als mogelijk te volgen. Onder meer door fysieke sociale contacten daar waar mogelijk te vermijden.

[update 23 april 2020] Er is een nieuwe arbeidstafel opgesteld voor het op dinsdagavond online samenkomen in een voorhofavond op afstand (0e graad). Een broeder levert een kort bouwstuk op dat daarna besproken kan worden.